Loading...

Leveringsvoorwaarden PIXIES

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de opdrachtnemer worden aangegaan. Alle voorwaarden van opdracht­gevers zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de opdracht­nemer erkend. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht­gever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtnemer; PIXIES

Overeenkomst; de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdracht tot het verrichten van werkzaamheden;

Bescheiden; alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en goederen, waaronder stukken en informatiedragers, als­mede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken en informatiedragers.

Overeenkomst

Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze eerst tot stand. De overeenkomst vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever onder­tekende opdracht­bevestiging door opdracht­nemer is ontvangen en onder­tekend. Mondelinge toe­zeggingen door en afspraken met onder­geschikten van opdracht­nemer binden opdracht­nemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als meerwerk wordt beschouwd al wat door opdracht­nemer in overleg met opdracht­gever tijdens de uit­voering van de over­eenkomst wordt gepresteerd boven wat in de opdracht­bevestiging is vast­gelegd. De over­een­komst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de over­een­komst voort­vloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Bescheiden opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden, welke opdrachtnemer over­een­komstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uit­voeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste wijze ter beschikking te stellen van opdracht­nemer. Opdracht­nemer heeft het recht de uit­voering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdracht­gever aan de in de vorige zin genoemde verplichting heeft voldaan. Indien en voor zover opdracht­gever dat verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde bij op­schorting­recht aan hem geretourneerd.

Uitvoering opdracht

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uit­gevoerd. Opdracht­nemer heeft het recht bepaalde werk­zaamheden, zonder kennis­geving aan opdracht­gever, te laten verrichten door derden.

Geheimhouding & exclusiviteit

Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot open­baar­making van bepaalde gegevens, verplicht tot geheim­houding, tegen­over derden die niet bij de uit­voering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheim­houding betreft alle informatie van ver­trouwelijke aard die hem door opdracht­gever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt, produceert of heeft geproduceerd, in het kader van de uit­voering van de over­een­komst met opdracht­gever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Het is opdracht­gever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder in­begrepen computer­programma’s, systeem­ontwerpen, werk­wijzen, adviezen en andere geestes­producten al dan niet met inschakeling van derden te ver­veel­voudigen, te openbaren, of te exploiteren. Het is opdracht­gever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel betreffende de werk­zaamheden van opdracht­nemer en dit laatste slechts nadat opdracht­nemer hiervan is geïnformeerd.

Overmacht

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, ten gevolge van een hem niet toe­reken­bare oor­zaak, maar niet is beperkt in de geregelde gang van zaken binnen zijn onder­neming, worden die ver­plich­tingen op­ge­schort tot op het moment dat opdracht­nemer alsnog in staat is deze op over­een­gekomen wijze na te komen, zonder dat hij aan enige schade­ver­goeding gehouden zal zijn.

Honorarium

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever verricht heeft. Het honorarium van opdrachtnemer wordt inclusief de verschuldigde omzet belasting per maand van de werkzaamheden in rekening gebracht. Ook als er een totaalhonorarium is afgesproken zal in termijnen van een maand gefactureerd worden.

Betaling

Betaling van het factuur­bedrag door opdracht­gever dient te geschieden 14 dagen na factuur­datum, in euro’s, door middel van storting ten gunste van een door hem aan te wijzen rekening, zonder enig recht op korting of schuld­ver­gelijking. In­dien opdracht­gever niet binnen de hier­voor gestelde termijn, dan wel niet binnen de schriftelijke nader te over­een­gekomen termijn heeft betaald, is hij van rechts­wege in verzuim en heeft de opdracht­nemer zonder nadere sommatie of in gebreke stelling, het recht vanaf de ver­val­dag de opdracht­gever wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander on­verminderd de verdere rechten die opdracht­nemer heeft. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke in­cassering van de vor­dering, zijn voor rekening van de opdracht­gever. De buiten­gerechtelijke kosten zijn vast­gesteld op ten minsten 15% van het te vorderen bedrag. In geval van een gezamen­lijke gegeven opdracht zijn opdracht­gevers, voor zover de werk­zaam­heden ten behoeve van gezamen­lijke opdracht­gevers zijn verricht, hoofdelijke aan­sprakelijk voor de betaling van het volledige factuur­bedrag.

Reclame

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuur­bedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Een reclame zoals in de eerste zin bedoeld, schort de betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid

Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich, met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan, heeft verzekerd. De aansprakelijkheid reikt echter nimmer verder dan de gefactureerde waarde van het betreffende deel van de overeenkomst. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdracht­gever, op enigerlei wijze verband houden met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

Opdrachtnemer heeft ten alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Opdrachtnemer is niet aan­sprake­lijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens de uitvoering van de opdracht en tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de over­een­komst samenhangen.

Opzegging en ontbinding

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst op­zeggen, tenzij dit een overeenkomst betreft voor bepaalde tijd, dan wel dit door de aard van de overeenkomst wordt uitgesloten. Opzegging dient schriftelijk en aangetekend aan de wederpartij te worden medegedeeld. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden van de wederpartij eisen.

Er wordt een opzegtermijn van een maand gehanteerd.

Opschortingrecht

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle direct opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn afgedaan.

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op teschorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst ter kennis genomen omstandigheden op goede gronden te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede gronden bestaan te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede gronden bestaan te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorten slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de over­eenkomst te (doen) ontbinden in­dien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de over­een­komst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de over­een­komst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de over­een­komst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de ver­plich­tingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toe­passing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter.